Dřevěné dekorace
ÚVOD KATALOG SLEVY AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
ŠÁRKA ŠMÍDOVÁ
Adresa
ARTEMIS - ŠÁRKA ŠMÍDOVÁ
KNÍŽKOVICE 5
ZDICE
26751
Česká republika
69769010
nejsme plátci DPH
Telefon 725 502 830
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

 

Obchodní podmínky internetového obchodu: www.artemis.mimishop.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.artemis.mimishop.cz

 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je  Šárka Šmídová, Knížkovice 5, Zdice 267 51 a kupujícího, kterým je zákazník, spotřebitel nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění. IČ: 69769010, DIČ 6252010809, subjekt není plátcem DPH.

 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)  a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č(č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel.

Pojmy a jejich vysvětlení

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je Ing. Šárka Šmídová, Knížkovice 5, Zdice 267 51, IČ 69769010, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny jako ceny konečné.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky a prodejce pošle kupujícímu akceptaci - přijetí objednávky elektronickou poštou - a to na emailovou adresu zadané elektronické pošty kupujícího. Součástí akceptace jsou platební pokyny / číslo účtu, variabilní symbol a celková částka / - platební podklady jsou rozesílány na základě ověření skladové dostupnosti dle zadané objednávky.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, není momentálně skladem, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Ostoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Spolu s vrácením zboží je nutné do balíčku přiložit formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy,  který vám zašleme v elektronické podobě k vyplnění a přiložení ke zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Ve vztahu k dalším povinnostem Správce řídit se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR prohlašujeme, že osobní údaje předáváme jen těm subjektům, u kterých při naší činnosti máme zajištěnu stejnou ochranu osobních údajů, které zpracováváme.

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Nakládání s osobními údaji se řídí ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Ke zprostředkování objednávky potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účeleme zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.Tyto technické údaje jsou ukládány po dobu nezbytnou pro umožnění nákupu zákazníkovi, pokud zákazník neprovede registraci zákaznického účtu, nebo nákup bez registrace zákaznického účtu, pak jsou tyto data uchovávány po dobu maximálně 24 měsíců, případně jsou anonymní. Údaje spojeny s kupní smlouvou jsou archivovány max. po dobu, kterou nařizuje zákon.

Osobní údaje jsou od vás získávány výhradně na základě vaší registrace, případně vyplněním údají na našem eshopu - potřebné k dokončení objednávky. 

Marketingovou komunikaci nepoužíváme - informace, novinky ani jiná marketingová sdělená našim zákazníkům NIKDY NEPOSÍLÁME. Náš eshop zaznemenává pouze údaje spojených s plněním kupní smlouvy, k výmazu registrace můžete kdykoliv písemně požádat a registrace bude odstraněna.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte také právo:

 • požadovat informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení, pro tyto účely použijte poštovní adresu sídla Správce, nebo e-mail: sarka.jalcova@email.cz

 Způsob platby

Převodem předem

Zvolíte-li platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail pošleme podklady k platbě. Po připsání platby na náš účet bude kupující informován o odeslání zboží. Daňový doklad zasílám vždy v balíčku / originál. ZBOŽÍ ODESÍLÁME DLE SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI V ROZMEZÍ 2-5 PRACOVNÍCH DNÍ, A TO ODE DNE PŘIPSÁNÍ PLATBY NA ÚČET.

Při platbě převodem předem: • může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží expedujeme až po připsání platby na náš účet)
 • je třeba, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do deseti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě ji lze považovat za zrušenou

Na dobírku nezasíláme. 


Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. 

Reklamace a její uplatnění

Kontaktujte nás na telefonním čísle725502830 nebo emailové adrese: artemis.smidova@email.cz a popište problém. Poskytneme vám úplné a odborné informace, sdělíme vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

Poškozené zboží je nutné doručit na naši adresu: Šárka Šmídová, Knížkovice 5, Zdice 267 51. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

K reklamovanému zboží přiložte: • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží
 • popis závady + kontakt na sebe

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě. V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

 

Vrácení peněz - z důvodu ukončeného zájmu ze strany nakupujícího

 

V případě, že pomine o zboží zájem / o zboží, které již bylo odesláno /  a balíček se nám vrátí zpět - bude zákazníkovi vrácena částka za zboží. Poštovné vynaložené na přepravu se zákazníkovi již nevrací a taktéž je zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši 250 Kč. Manipulační poplatek je spojen s rozříděním zboží, znehodnocení obalů, do kterých bylo zboží baleno, s elektronickým a ručním naskladněním zboží. Tento poplatek zahrnuje taktéž náklady na elektronické štítky ve výtisku, náklady na obalový materiál. Na základě řádného vyplnění ODD bude zákazníkovi poslána finanční částka / s odečtem za poštovné a náklady na manipulaci/ zpět na uvedené číslo účtu.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o: • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Dostupnost zboží

Objednané zboží nemusí být aktuálně skladem, ačkoliv je součástí uzavřené objednávky zákazníkem. O nedostupném zboží je zákazník předem informován a zákazník se rozhoduje, zda se objednávka upraví nebo stornuje.

Při objednávce více kusů od dané položky /platí cca od 50 a více kusů/ se dodací lhůta prodlužuje cca na 1 týden.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
OSOBNÍ ODBĚR
Po předchozí domluvě (písmené či telefonické) je možné si objednané zboží vyzvednout na níže uvedené adrese. Šárka Šmídová Knížkovice 5 Zdice 267 51 okres Beroun
ZDARMA ZDARMA
Balík Do ruky
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET. Dodání zpravidla do 24 hodin ode dne odeslání, není ale 100% garancí. Jedná se však o nejrychlejší běžnou službu v rámci nabídky ČP. Česká pošta doručuje přímo do ruky na vámi zvolenou adresu již následující pracovní den po podání zásilky. Přes SMS nebo e-mail vás bude v den podání informovat o doručování balíku. Pokud vás doručovatel nezastihne, nechá lísteček v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na vaší dodací poště (kontakt najdete na lístečku). Tam na vás balík počká 7 kalendářních dnů, než bude odeslán zpět k nám. Můžete ale poštu požádat o opakované doručení zásilky v určitý den nebo prodloužení úložní doby. V případě křehkého zboží doporučujeme volit doručení - křehké, kvůli případné reklamaci.
110,00 Kč ZDARMA
Balík Na poštu
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET. Česká pošta doručí balík NA POŠTU. Adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí. Pro balíček si tedy musí zákazník zajít osobně na poštu. Pobočku pošty, na kterou má být balík doručen, prosím vypsat do poznámky. Zákazník obdrží informace o balíčku formou SMS
95,00 Kč ZDARMA
Balík Do balíkovny
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET. Balíček bude doručen do Balíkovny na vámi vybranou pobočku. * rychlá obsluha na specializovaných přepážkách pošt Balíkovna. Stačí zvolit tlačítko „Zrychlený výdej balíků“ na vyvolávacím systému a následně budete v co nejkratší době vyzváni k přepážce * zásilku si vyzvednete na základě kódu pro vyzvednutí obdrženého z SMS nebo e-mailového avíza * v případě, že si nebudete moci svoji zásilku vyzvednout, tak ji může za vás vyzvednout i 3. osoba, která má k dispozici kód pro vyzvednutí.
70,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
BANKOVNÍM PŘEVODEM
Platba předem na účet. Vždy vyčkejte na potvrzení objednávky, ve které jsou zahrnuty konkrétní údaje a přesná výše poštovného
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
zaregistrujte se
LOGIN
HESLO
trvalé přihlášení
zapomněli jste heslo ?
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .